સરદાર પટેલ વિશે કેટલીક નોખી વાત

વતન ખેરાળુ જિ.મહેસાણાની કૉલેજના યજમાનપદે ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪ના રોજ યોજાયેલા ગુજરાત ઈતિહાસ પરિષદના જ્ઞાનસત્રમાં સરદાર પટેલ સંશોધન સંસ્થાન-સૅરલિપ ના સંસ્થાપક નિયામક અને પ્રાધ્યાપક ડૉ.હરિ દેસાઈએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે ચાવીરૂપ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. સરદાર વિષયક નવતર તથ્યો પ્રસ્તુત કરતા આ વ્યાખ્યાનના અંશ રસિકજન માટે પાંચ ભાગમાં પ્રસ્તુત છે.એ સાંભળીને કોઈને પ્રશ્ન થાય કે પ્રતિભાવ રજૂ કરવાનું મન થાય તો એ આવકાર્ય છે.   આપ haridesai@gmail.com પર પણ પ્રશ્નો, સૂચનો અને પ્રતિભાવો પાઠવી શકો છો. - હરિ દેસાઈ ૭.૪.૨૦૧૯
1.
2.
3.
4.
5.

0 Comments