ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેરનું પ્રથમ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૦૧ના રોજપાટણ ખાતે  હરિ દેસાઈએ આપ્યું હતું . 


 

0 Comments